កិច្ចប្រជុំនៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

នាថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចុះពង្រឹងការគ្រប់គ្រងផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតបង្កើតរោងចក្រ និងរោងសិប្បកម្ម និងរោងសន្និធិលក់ចែកចាយផល អនុផលព្រៃឈើ និងការនាំចេញ នាំចូល ដឹកនាំដោយលោក ប៊ុន វណ្ណា ប្រធាននាយកដ្ឋាន។

14-Mar_DFI00.jpg
14-Mar_DFI01.jpg
14-Mar_DFI02.jpg
14-Mar_DFI03.jpg