កិច្ចប្រជុំលើកទី១១ ស្តីពីបណ្តាញពង្រឹងការទប់ស្កាត់បទល្មើសសត្វព្រៃអាស៊ាន( 11th ASEAN-WEN) និងកិច្ចប្រជុំលើកទី១២ ស្តីពីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការជួញដូរប្រភេទសត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិជិតផុតពូជ(12th AEG-CITES)

ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាសំអាង អនុប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី១១ ស្តីពីបណ្តាញពង្រឹងការទប់ស្កាត់បទល្មើសសត្វព្រៃអាស៊ាន( 11th ASEAN-WEN) និងកិច្ចប្រជុំលើកទី១២ ស្តីពីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការជួញដូរប្រភេទសត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិជិតផុតពូជ(12th AEG-CITES) ដែលបានប្រពឹត្តទៅនៅខេត្តសៀមរាប។
22-Mar-2016_01
22-Mar-2016_02
22-Mar-2016_03
22-Mar-2016_04