សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នេសាទ ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦។

13315461_1132460260125510_5902309626969182423_n

13103322_1132460276792175_5027917243641086613_n