ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឆេង គឹមស៊ុន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ជួបសវនាការជាមួយ លោក Lieutenant Commander Jamal Dejli, Head of Laboratory Services របស់ US Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU2)

13445389_731529910322279_4161055146501690831_n