នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបតិ្ដការអន្ដរជាតិ

តួនាទី និងភារកិច្ច


នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបតិ្ដការអន្ដរជាតិ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  • រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ ផែនការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មព្រៃឈើ និងការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងតាមដានវាយតម្លៃការអនុវត្ត
  • សិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃផលព្រៃឈើ ប្រភេទឈើមានសក្តានុពលបម្រើសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់និងទីផ្សារសិក្សាស្រាវជ្រាវតម្លៃ​ឈើលើទីផ្សារក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ និងសិក្សាលើការកំណត់កូតានាំចេញ នាំចូល ផល អនុផលព្រៃឈើ

…អានបន្ត>>>

 

រចនាសម្ព័ន្ធ រដ្ឋបាលព្រៃឈើ


នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបតិ្ដការអន្ដរជាតិមានការិយាល័យចំណុះចំនួន៤ដូចតទៅ៖

  • ការិយាល័យរដ្ឋបាល សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងអាស៊ាន
  • ការិយាល័យឧស្សាហកម្ម និងការប្រើប្រាស់ផល អនុផលព្រៃឈើ
  • ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រព្រៃឈើ

  …អានបន្ត>>>

សកម្មភាព និង សមិទ្ធិផលសម្រេចបាន