វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ

តួនាទី និងភារកិច្ច


វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

-រៀបចំអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តផែនការស្រាវជ្រាវគ្រប់កម្រិត និងតាមដានវាយតម្លៃការអនុវត្តន៍ សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​​មូលដ្ឋានព្រៃឈើ សិក្សាអំពីប្រភេទ ភាពសម្បូរ និងចលនាប្រែប្រួលនៃ​រុក្ខជាតិ​ព្រៃ​សម្រាប់​ជម្រកសត្វព្រៃ សិក្សាជីវសាស្រ្ត និងជីវមជ្ឈដ្ឋានសត្វព្រៃ ជីវចម្រុះ អង្កេត និងធ្វើសារពើភ័ណ្ឌ​សត្វព្រៃ​គ្រប់ប្រភេទ និងវាយតម្លៃជីវចម្រុះ តាមតំប​ន់ក្នុងភូមិភាគ​ព្រៃឈើ​សំ​ខាន់ៗ

-ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថានធម្មជាតិ ចំពោះរាល់គម្រោង​សំណើ​វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យព្រៃឈើ

…អានបន្ត>>>

 

រចនាសម្ព័ន្ធ


វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ ដឹកនាំដោយប្រធានវិទ្យាស្ថានចំនួន ០១រូប មានឋានៈស្មើនឹងប្រធាននាយកដ្ឋាន និងអមដោយអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានចំនួន ០៤រូប។

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ មានការិយាល័យចំនួន ០១ និងមជ្ឈមណ្ឌលចំណុះថ្នាក់ស្មើការិយាល័យចំនួន ០៤ ដូចតទៅ៖

-ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផែនការ

-មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិស័យព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ

…អានបន្ត>>>

សកម្មភាព និង សមិទ្ធិផលសម្រេចបាន