នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទី និងភារកិច្ច


នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  • សម្របសម្រួលសកម្មភាពការងាររដ្ឋបាលរបស់អង្គភាពរដ្ឋបាលព្រៃឈើគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងជាមួយស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ គ្រប់គ្រងរាល់ការចរាចរ​ឯកសាររដ្ឋបាល គ្រប់គ្រងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ
  • គ្រប់គ្រងស្ថិតិមន្ត្រីរាជការ និងទទួលការងារទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
  • សម្របសម្រួលស ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ លើសំណើដាក់វិន័យ ផ្លាស់ប្តូរផ្ទេរភារកិច្ច ដំឡើងឋានៈ និងបណ្តុះបណ្តាល​មន្ត្រីក្នុង និងក្រៅប្រទេស

…អានបន្ត>>>

 

រចនាសម្ព័ន្ធ


នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ មានការិយាល័យចំណុះចំនួន០៦រួមមាន៖

  • ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងសេវាកម្មទូទៅ
  • ការិយាល័យធនធានមនុស្ស
  • ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
  • ការិយាល័យគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

​ …អានបន្ត>>>

សកម្មភាព និង សមិទ្ធិផលសម្រេចបាន