នាយកដ្ឋានសត្វព្រៃ និងជីវចម្រុះ

តួនាទី និងភារកិច្ច


១ . តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានសត្វព្រៃ និងជីវចម្រុះ ៖
• អភិវឌ្ឍគម្រោងផែនការគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សសត្វព្រៃ ជីវចម្រុះគ្រប់ប្រភេទរៀបចំបទដ្ឋានបច្ចេក ទេស លិខិតបទដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សសត្វព្រៃការធ្វើអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃដឹកជញ្ជូន ការប្រមាញ់ និងតាមដាន វាយតម្លៃ ការងារប្រតិបត្ដិនៃការអនុវត្ដផែនការបទដ្ឋានបច្ចេកទេស

អានបន្ត>>>

រចនាសម្ព័ន្ធ


  • ការិយាល័យរដ្ឋបាល ផែនការ និងអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិ
  • ការិយាល័យការពារសត្វព្រៃ និងជីវចម្រុះ
  • ការិយាល័យសង្គ្រោះ វិបុលកម្ម និងកីឡាប្រមាញ់
  • ការិយាល័យគ្រប់គ្រងដែនជម្រក និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ …អានបន្ត>>>

សកម្មភាព និង សមិទ្ធិផលសម្រេចបាន