នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ចំការព្រៃដាំ និងព្រៃឯកជន

តួនាទី និងភារកិច្ច


នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ចម្ការព្រៃដាំ និងព្រៃឯកជន មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  • រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍចម្ការព្រៃដាំគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់កម្រិត រួមទាំងព្រៃឯកជន និងតាមដានត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃក្នុងការអនុវត្តផែនការដាំដុះ
  • សិក្សា កំណត់តំបន់សម្រាប់ស្តារព្រៃឈើឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍចម្ការព្រៃដាំ រៀបចំកម្មវិធីជាតិ ស្តីពីការស្តារ និងដាំដុះដើមឈើ និងព្រៃឈើ

…អានបន្ត>>>

រចនាសម្ព័ន្ធ


នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ចំការព្រៃដាំ និងព្រៃឯកជនមានការិយាល័យចំណុះចំនួន៥ដូចតទៅ៖

  • ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផែនការ
  • ការិយាល័យគ្រាប់ពូជឈើ និងធនធានសេនេទិច
  • ការិយាល័យកសិ-រុក្ខកម្ម

…អានបន្ត>>>

សកម្មភាព និង សមិទ្ធិផលសម្រេចបាន