នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងពង្រឹងការអនុវត្ដច្បាប់

តួនាទី និងភារកិច្ច


តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់៖
• ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផែនការ
• ការិយាល័យនីតិកម្ម និងវិវាទ
• ការិយាល័យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ច
• ការិយាល័យស៊ើបអង្កេត និងឆ្លើយតបរហ័ស

…អានបន្ត>>>

រចនាសម្ព័ន្ធ


ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ចមានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចតទៅ៖

១. ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផែនការ៖

  • គ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាល របៀប ពិធីការ សន្តិសុខ អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសេវាកម្មទូទៅរបស់នាយកដ្ឋាន
  • គ្រប់គ្រងការងារហិរញ្ញវត្ថុ ថែរក្សា និងជួសជុលទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងមធ្យោបាយសម្ភារដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងនាយកដ្ឋាន
  • ប្រមូលផ្តុំ និងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការសកម្មភាព និងគម្រោងថវិកាសម្រាប់នាយកដ្ឋាន  

…អានបន្ត>>>

សកម្មភាព និង សមិទ្ធិផលសម្រេចបាន