តួនាទី និងភារកិច្ច វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖

-រៀបចំអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តផែនការស្រាវជ្រាវគ្រប់កម្រិត និងតាមដានវាយតម្លៃការអនុវត្តន៍ សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​​មូលដ្ឋានព្រៃឈើ សិក្សាអំពីប្រភេទ ភាពសម្បូរ និងចលនាប្រែប្រួលនៃ​រុក្ខជាតិ​ព្រៃ​សម្រាប់​ជម្រកសត្វព្រៃ សិក្សាជីវសាស្រ្ត និងជីវមជ្ឈដ្ឋានសត្វព្រៃ ជីវចម្រុះ អង្កេត និងធ្វើសារពើភ័ណ្ឌ​សត្វព្រៃ​គ្រប់ប្រភេទ និងវាយតម្លៃជីវចម្រុះ តាមតំប​ន់ក្នុងភូមិភាគ​ព្រៃឈើ​សំ​ខាន់ៗ

-ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថានធម្មជាតិ ចំពោះរាល់គម្រោង​សំណើ​វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យព្រៃឈើ

-សិក្សាពីកត្តាមជ្ឈដ្ឋានសំខាន់ៗតាមតំបន់បរិស្ថាននីមួយៗ តាមដានវាយតម្លៃបម្រែបម្រួលកត្តាមជ្ឈដ្ឋានមាន វដ្តទឹក ដី អាកាសធាតុ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រៃឈើ ស្រាវជ្រាវ កត្តាវិទ្យាសាស្ត្រ ជម្រើស និងបង្កាត់ពូជ រុក្ខជាតិ សត្វព្រៃ ពិសោធស្រាវជ្រាវ ដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេស បង្កើនគុណភាពព្រៃឈើឡើងវិញ និងរៀបចំសួនភូត្តគាមសាស្រ្ត និងបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិផ្តល់ភាពលំអ និងមានសោភ័ណភាព

-សិក្សាស្រាវជ្រាវអត្តសញ្ញាណ និងការប្រើប្រាស់ផល អនុផលព្រៃឈើ បច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្រ្តកែច្នៃ និងបង្កើតគុណភាព តម្លៃ និងបមាណីផលិតផលព្រៃឈើ វិភាគពីសង្គម សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខរបរ ដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធប៉ះពាល់ព្រៃឈើ

-បង្កើនកិច្ចសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងបណ្តាញអន្តរជាតិ លើការងារស្រាវជ្រាវព្រៃឈើ សត្វព្រៃ និងជីវចម្រុះ ព្រះទាំងប្រមូលចងក្រង បោះពុម្ពឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តន៍

-សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងបង្កើតស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវព្រៃឈើ និងជីវចម្រុះនៅតាមភូមិភាគ និង​ប្រភេទ​ព្រៃឈើសំខាន់ៗក្នុងទូទាំងប្រទេស

-រៀបចំអភិវឌ្ឍកម្មវិធី និងផែនការពង្រឹងសមត្ថភាព និងបណ្តុះបណ្តាលធនធាន​មនុស្ស​សម្រាប់​​​​​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ និងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យព្រៃឈើ

-សិក្សាស្រាវជ្រាវពីលក្ខណៈរូប និងលក្ខណៈគីមីរបស់ដីព្រៃឈើ

-សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងតាមដានរាល់ព័ត៌មានវិទ្យាសាស្រ្តនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ

-អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀត ដែលប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រគស់ជូន។