តួនាទី និងភារកិច្ច ឧទ្យានសួនសត្វ និង មជ្ឈមណ្ឌល សង្គ្រោះសត្វព្រៃ ភ្នំតាម៉ៅ

ឧទ្យានសួនសត្វ និង មជ្ឈមណ្ឌល សង្គ្រោះសត្វព្រៃ ភ្នំតាម៉ៅ មានភារកិច្ចដូចតទៅ៖