រចនាសម្ព័ន្ធ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ មានការិយាល័យចំណុះចំនួន០៦រួមមាន៖

  • ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងសេវាកម្មទូទៅ
  • ការិយាល័យធនធានមនុស្ស
  • ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
  • ការិយាល័យគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
  • ការិយាល័យផែនការ ស្ថិតិ និងសរុប
  • ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។