រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និងសហគមន៍ព្រៃឈើ

នាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និង សហ​គមន៍ព្រៃឈើ មានការិយាល័យចំណុះចំនួន៥ និងមានមន្ត្រីដូចខាងក្រោម៖

-ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផែនការ មានចំនួនមន្ត្រី ៦រូប

-ការិយាល័យកិច្ចការព្រៃឈើ       មានចំនួនមន្ត្រី ២៥រូប

-ការិយាល័យសហគមន៍ព្រៃឈើ   មានចំនួនមន្ត្រី ១៦រូប

-ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទីជម្រាល និងវាយតម្លៃគម្របព្រៃឈើ មានចំនួនមន្ត្រី ៩រូប

-ការិយាល័យកំណត់ដែនព្រៃឈើ ចុះបញ្ជិកា និងប្រើប្រាស់ដីព្រៃឈើ មានចំនួនមន្ត្រី ៨រូប ។