រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានសត្វព្រៃ និងជីវចម្រុះ

នាយកដ្ឋានសត្វព្រៃ និងជីវចម្រុះ មានការិយាល័យចំនួន៤គឺ៖

  • ការិយាល័យរដ្ឋបាល ផែនការ និងអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិ
  • ការិយាល័យការពារសត្វព្រៃ និងជីវចម្រុះ
  • ការិយាល័យសង្គ្រោះ វិបុលកម្ម និងកីឡាប្រមាញ់
  • ការិយាល័យគ្រប់គ្រងដែនជម្រក និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ