រចនាសម្ព័ន្ធ​នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ចំការព្រៃដាំ និងព្រៃឯកជន

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ចំការព្រៃដាំ និងព្រៃឯកជនមានការិយាល័យចំណុះចំនួន៥ដូចតទៅ៖

  • ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផែនការ
  • ការិយាល័យគ្រាប់ពូជឈើ និងធនធានសេនេទិច
  • ការិយាល័យកសិ-រុក្ខកម្ម
  • ការិយាល័យព្រៃឯកជន និងដៃគូសហការ
  • ការិយាល័យគ្រប់គ្រងស្ថានីយដាំឈើ ថ្នាក់បណ្តុះកូនឈើ និងសួនឧទ្យាន។