រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់

នាយកដ្ឋាននីតកម្ម និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មានការិយាល័យចំណុះចំនួន៤គឺ៖

• ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផែនការ
• ការិយាល័យនីតិកម្ម និងវិវាទ
• ការិយាល័យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ច
• ការិយាល័យស៊ើបអង្កេត និងឆ្លើយតបរហ័ស