រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបតិ្ដការអន្ដរជាតិ

នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបតិ្ដការអន្ដរជាតិមានការិយាល័យចំណុះចំនួន៤ដូចតទៅ៖

  • ការិយាល័យរដ្ឋបាល សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងអាស៊ាន
  • ការិយាល័យឧស្សាហកម្ម និងការប្រើប្រាស់ផល អនុផលព្រៃឈើ
  • ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រព្រៃឈើ
  • ការិយាល័យឥណទានកាបូនព្រៃឈើ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

[ទាញយក៖ រចនាសម្ព័ននាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ]