រចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ មានការិយាល័យចំនួន ០១ និងមជ្ឈមណ្ឌលចំណុះថ្នាក់ស្មើការិយាល័យចំនួន ០៤ ដូចតទៅ៖

-ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផែនការ

-មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិស័យព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ

-មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ វាយតម្លៃធនធានព្រៃឈើ និងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន

-មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ភូតគាមសាស្រ្ត និងការអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ

-មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ដីព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ