រចនាសម្ព័ន្ធឧទ្យានសួនសត្វ និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅ

ឧទ្យានសួនសត្វ និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅដឹកនាំដោយប្រធានមួយរួប និងអមដោយអនុប្រធានមួយចំនួនជាជំនួយការ។